แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย_copy

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยในช่วงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ม.ค. 2565 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของผู้ให้บริการให้ดียิ่งขึ้น