แบบประเมินความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง "เพลินไทย" Smart Map

แบบประเมินนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเปิดรับความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน และนำข้อคิดเห็นเหล่านั้นมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาและต่อยอดแพลตฟอร์ม "เพลินไทย" ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุด