แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม (Training needs) ของมัคคุเทศก์อาชีพ ประจำปี 2563

ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วางแผนจะดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อเพิ่มพูน/พัฒนาทักษะเดิม (Upskill) และเสริมสร้างความรู้/ทักษะใหม่ (Reskill) ให้แก่มัคคุเทศก์อาชีพ ประจำปี 2563 นั้น ขอความกรุณาท่านให้ข้อมูลตามความสนใจ ดังนี้